Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish bo'limi

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish bo'limi boshlig'i

Kasimova Gulnoza Mansurovna

  • n/a
  • gulnoz.kasimova@jmcu.uz
Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi uslubchisi

Yo‘lchiyeva Sitora Oybekovna