Rector of the university

Rector of the university

Sherzodkhon Kudratkhoja